Home > گروه های هدف
.: گروه های هدف

·         فیزیوتراپی

·         گفتاردرمانی

·         کاردرمانی

·         شنوایی شناسی

·         ارتوپدی فنی

·         پزشکی

·         علوم اعصاب و کنترل حرکت

·         بیومکانیک

·         بیوالکتریک

·         مهندسی پزشکی

·         علوم ورزشی

·         توانبخشی ورزشی

·         ارگونومی

 

تلفن:06133743505

آدرس دبیرخانه:

اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،
دانشکده علوم توانبخشی، حوزه ریاست
پست الکترونیک : chms@ajums.ac.ir

دورنگار: 06133743506