Home > معرفی همایش
.: معرفی همایش

جهت تغییر اطلاعت موجود در این صفحه به آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > سایر صفحات > صفحه جدید

در صورتی که متن مورد نظر شما زیاد است بهتر است خلاصه آن را در جعبه صفحه اصلی بنویسید و کل متن را در این قسمت قرار دهید .

تلفن:06133743505

آدرس دبیرخانه:

اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور،
دانشکده علوم توانبخشی، حوزه ریاست
پست الکترونیک : chms@ajums.ac.ir

دورنگار: 06133743506